Review of: Merkur Gaming

Reviewed by:
Rating:
5
On 15.02.2020
Last modified:15.02.2020

Summary:

Telefon gehen muss! Gesetzliche Verbot. Auszahlungen werden innerhalb von ein oder zwei Tagen bearbeitet, Rozvadov.

Merkur Gaming

Merkur Gaming India kreiert neben klassischen Automatenspielen auch mobile Anwendungen. Lucky Nugget beschäftigt sich neben der Entwicklung von. MERKUR Casino ist heute mit seinen über modernen Spielstätten Marktführer in Deutschland und darüber hinaus in acht weiteren europäischen Ländern. CASINO MERKUR International GmbH – Betrieb von Spielstätten und Casinos in Europa; Merkur Freizeit Leasing GmbH; Merkur Immobilien und Beteiligungs.

International

Merkur Gaming India kreiert neben klassischen Automatenspielen auch mobile Anwendungen. Lucky Nugget beschäftigt sich neben der Entwicklung von. MERKUR Casino ist heute mit seinen über modernen Spielstätten Marktführer in Deutschland und darüber hinaus in acht weiteren europäischen Ländern. As the international sales and development brand of adp Gauselmann GmbH, Merkur Gaming is part of the world famous German-based Gauselmann Group. The.

Merkur Gaming Working Together Video

Avante Trio

Merkur Gaming is a subsidiary of the Gauselmann Group, which comes to us from Germany. Merkur, in particular, is based in Lubbecke and was founded in , making it a staple of the online culture which has sprung up around the gaming industry in the age of the internet. Merkur Gaming is a German slot game creator with a very impressive track record – while its graphics are not quite as sophisticated as those of other developers, the variety and creativity offered by its vast repertoire more than makes up for this/5(). The Merkur Gaming support center offers the greatest possible comfort to our customers to solve problems fast and efficiently. The ticket system offers our customers the direct contact to our service staff. Manuals, parts catalogs, software and many more could be downloaded in our download area. Things get really interesting when you venture outside of the vintage collection and into the novelty themed slot territory. This software developer has a very illustrious history in the Beliebte Vornamen Italien gaming market. Wishing Tree. Their level of quality is evident which is why La Ratte Kartoffeln company Fenster Online Schüco a global presence in the first place. Over online slots Progressive jackpot machines Slots Available at over casinos Slots available on mobile. By creating elaborate video slots, making them one of a kind interactive web games, Merkur has established itself in the online Wortarten Spiele industry.

Pirates Arrr Us. Pizza Express. Pop Art Fruits. Pyramids of Egyp Queen of Mars. Race to Win. Raptor Hunter. Rising Liner. Salmon Catch.

Scribes of Thebe Sevens Kraze. Ship of Dreams. Sicilian Sun. Skull Shock. Smart Restart. Spacemen 2. Spirit of St.

Spirits of the E Stellar Wind. Super 7 Reels. Super Liner. Taco Tuesday. Team Action. Tesoro Del Amazo Theatre of Rome. Tribe of the Sun. Tricky Trio.

Triple Chance. Triple Triple Ch Tropical Heat. Ultra 7 Wild. Under the Rainbo Up to 7. Velvet Lounge. Voodoo Shark. Voyage of Discov Wild Cobra.

Wild Frog. Wild Spirit. Wild Supreme. Wishing Tree. Artikel I. Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.

Merkur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Merkur Gaming Netherlands B. Partijen: Merkur en de wederpartij gezamenlijk.

Producten: alle Producten welke behoren tot het assortiment van Merkur, daaronder ook begrepen bijkomende diensten en montagewerkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechts handelingen van Merkur, waaronder doch niet beperkt tot aanbiedingen, offertes en overeenkomsten 2.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Een afwijking van het in deze algemene voorwaarden bepaalde schept geen precedent. Algemene voorwaarden van de wederpartij worden geacht door Merkur te zijn verworpen, onder uitdrukkelijke toepasselijkheidsverklaring van de algemene voorwaarden van Merkur, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Merkur en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, welke het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.

Artikel 3. Alle aanbiedingen van Merkur zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Merkur kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan en moet begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten tussen partijen. Indien Merkur kosten heeft gemaakt ten behoeve van het doen van een aanbieding is zij gerechtigd deze aan de wederpartij in rekening te brengen indien zij dit vooraf schriftelijk heeft medegedeeld.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst 1. Een overeenkomst tussen Merkur en de wederpartij komt pas tot stand op het moment dat de wederpartij de door Merkur uitgebrachte offerte schriftelijk heeft aanvaard, waarna Merkur de aanvaarding door de wederpartij nogmaals middels een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de wederpartij zal bevestigen.

Een overeenkomst tussen Merkur en de wederpartij komt eveneens pas tot stand op het moment dat Merkur de door de wederpartij mondeling aanvaarde offerte dan wel een mondeling of schriftelijk geplaatste order, zonder dat hieraan een offerte van Merkur vooraf is gegaan, door middel van een schriftelijke orderbevestiging aan de wederpartij heeft bevestigd.

Indien een aanvaarding door de wederpartij afwijkt van de door Merkur uitgebrachte offerte, dan geldt dit als een verwerping van de offerte.

Merkur brengt vervolgens aan de wederpartij een nieuwe offerte uit. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Merkur verstrekte informatie.

Artikel 5. Prijzen 1. Alle door Merkur gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige heffingen en uitgedrukt in euro's.

De kosten van verpakking en eventuele overige kosten komen voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Merkur stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover zij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht een prijswijziging door te voeren.

Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst met de wederpartij, maar voor het tijdstip van uitvoering daarvan, als gevolg van enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belasting, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd, wordt de overeengekomen prijs evenredig aangepast, zonder dat dit kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij.

De levering van zaken of diensten aan de wederpartij, die door Merkur niet is opgenomen in de orderbevestiging en bij gebreke hiervan in de offerte, worden als meerwerk aan de wederpartij in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6. Levering en leveringstermijnen 1. Is voor de levering van producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan kan deze termijn nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bij overschrijding van een leveringstermijn dient de wederpartij Merkur derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Merkur dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst 2.

Indien Merkur gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, begint de uitvoerings- of leveringstermijn niet eerder voordat de wederpartij deze juist en volledig aan Merkur ter beschikking heeft gesteld.

Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Merkur gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.

Schade aan producten veroorzaakt door vernieling of beschadiging van verpakking is voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen.

Indien de wederpartij Merkur producten ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder Merkur op basis van de overeengekomen Incoterm.

De wederpartij dient in beginsel zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze producten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen 8.

Merkur is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst met wederpartij door middel van deelleveringen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen en mits de aard van de overeenkomst zich niet tegen een levering in delen verzet.

Bij deellevering wordt iedere levering als een afzonderlijke transactie aangemerkt. Merkur is gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 7. Overmacht 1. Merkur heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met de wederpartij op te schorten en is niet in verzuim, indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Merkur liggen wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: materiaalfouten, transportmoeilijkheden, oproer, stakingen of werkonderbrekingen, het niet voldoen van leveranciers van Merkur aan hun verplichtingen.

Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van door de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8. Reclame door de koper 1. De door Merkur te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zijn bij normaal gebruik zijn bedoeld.

De wederpartij is gehouden de geleverde producten, te doen onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

Hierbij geldt de door de wederpartij of door aan de wederpartij gelieerde derde getekende afleverbon als akkoord voor ontvangst, kwaliteit en kwantiteit.

Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Merkur te worden gemeld.

De wederpartij kan geen beroep meer doen op reclamaties welke niet binnen 14 dagen na levering worden gedaan. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, of in wat mag worden aangenomen als periode waarin men redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Merkur te worden gemeld.

De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Merkur in staat is adequaat te reageren.

De wederpartij dient Merkur in de gelegenheid te stellen een klacht te doen onderzoeken. Reclameren dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het factuurnummer dan wel het nummer van de orderbevestiging.

Indien de wederpartij reclameert, schort dit de betalingsverplichting ten aanzien van de geleverde producten niet op. De wederpartij is niet gerechtigd producten te retourneren voordat Merkur daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Eventuele gebreken worden door Merkur weggenomen c. Merkur zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade ontstaan door enig gebrek aan de geleverde producten, anders dan aan de geleverde producten zelf.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten welke daarvoor ontstaan, daaronder inbegrepen de onderzoekskosten in zijn geheel voor rekening van de wederpartij.

Hetzelfde is van toepassing indien de wederpartij Merkur niet in de gelegenheid stelt gebreken te herstellen doch een derde daartoe opdracht geeft.

Indien de reclamatie een deel van de geleverde producten betreft, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij van de geleverde producten, tenzij de geleverde partij daardoor in zijn geheel als niet bruikbaar moet worden beschouwd.

De wederpartij blijft eveneens gehouden tot afname en betaling van andere bij Merkur bestelde producten. Artikel 9. Garantie 1.

De door Merkur te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten bestemd voor het gebruik in Nederland. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, garandeert Merkur gedurende een periode van 6 maanden na levering de deugdelijkheid van de door haar geleverde, nieuwe producten, mits alle instructies met betrekking tot het gebruik van die producten juist, tijdig en volledig door de wederpartij zijn opgevolgd.

Gebreken ontstaan door een handelen zoals vastgelegd in artikel 8 lid 5 vallen niet onder de garantie als bedoeld in lid I van dit artikel.

Indien Merkur de geleverde producten niet zelf heeft vervaardigd, geeft Merkur in geen geval enige garantie die verder strekt dan de garantie welke de fabrikant van de geleverde producten aan Merkur heeft verstrekt.

De door Merkur geleverde producten voldoen op het moment van aflevering aan de daaraan door de Nederlandse wet- en regelgeving gestelde eisen.

Artikel Aansprakelijkheid 1. Indien Merkur jegens de wederpartij aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Merkur, haar ondergeschikten of van hulppersonen die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

De aansprakelijkheid van Merkur is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de haar aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval, vermeerder met het eventueel door Merkur uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico, dan wel het mogelijk verhaal van Merkur op haar toeleveranciers.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Merkur beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de orderovereenkomst, exclusief omzetbelasting, althans tot dat gedeelte van de order overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Merkur is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a.

Indien en voor zover de wederpartij enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade bij die verzekering te vorderen en Merkur te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

Merkur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen; gevolgschaden gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de wederpartij jegens Merkur verjaart na verloop van I jaar, nadat de wederpartij in zake heeft gereclameerd.

Eigendomsvoorbehoud 1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij voortvloeiend uit de met Merkur gesloten overeenkomst en , behoudt Merkur zich het eigendomsrecht voor van alle geleverde producten, tot op het moment waarop de wederpartij aan alle verplichtingen jegens Merkur heeft voldaan.

De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Zolang het eigendom van de geleverde producten niet op de wederpartij is overgegaan, is deze verplicht het geleverde zorgvuldig te behandelen en als herkenbaar eigendom van Merkur te bewaren.

Innovation, passion and tradition are the values at the heart of the Merkur Gaming experience. Gauselmann has a hugely positive reputation in Germany, having won a string of awards as one of the best employers in the country.

In , it was named one of the best employers for promoting and supporting women employees. Merkur operates a number of land-based and online casinos and runs a social casino with an emphasis on fun rather than prizes.

It is strongly focused on highly-regulated markets, which is a good indicator of its legitimacy. This security has enabled Merkur Gaming to create a large portfolio of high-quality games with multi-faceted content that appeals beyond its home market; in fact, the combination of experience, tradition and innovation in Merkur slots makes them well worth looking out for at online casinos.

You can also play a great collection of its three- and five-reel slots in demo mode here at Slots Temple.

Merkur Gaming is slowly and steadily conquering the online market, although it has traditionally been best known for producing fully-featured cabinet games for bricks and mortar casinos.

These include the incredible Avantgarde Magie, which delivers a high-paying link solution for progressive jackpot play. This is a company that is using all the latest technological advances to up the game when it comes to online slot content.

Already well-established for its superb cabinet games, Merkur now combines HD graphics with its proven gameplay innovation to produce slots that are entertaining and challenging for every style of play.

Merkur offers great diversity in its themes, often offering a spin on a familiar genre that is totally eye-opening. You will either gamble on the turn of a card or on a ladder-style increaser; either way, you will have the opportunity to boost your bankroll and turn the volatility of a slot to your advantage.

This is often combined with the double and triple chance features to increase the number of re-wins available for potentially lucrative outcomes.

Merkur also makes full use of all the gameplay options at its disposal to pack its games with wilds, multipliers, free spins and bonus games.

There is a particular focus on generous free spin bonus features. In its transition from offline to online, Merkur has stuck to what it knows best and has produced a series of classic Vegas fruit machines that have proved incredibly popular with players.

There are some great examples in the Triple Chance series of three-reel, five-payline slots. These feature the re-win game mechanism that helps to recompense a player when they have experienced a losing spin; for example, Double Triple Chance has a re-win wheel of fortune-style game that delivers plenty of cash-filled opportunities to win.

Cash Fruits Plus ups the number of reels to five and adds the powerful sunmaker symbol to a line-up of traditional fruit symbols. Land five and you will pocket the tasty 10,coin jackpot.

The 95 per cent RTP and low volatility make this a very playable slot with the potential for rich rewards. The Merkur brand has been prominently poised as a developer of VLT machines, gaming cabinets, jackpot systems for worldwide distribution.

This includes the golden oldies titles enjoyed by brick-and-mortar players like Lucky 7s and Arabic Desert Adventure as well as the eye-catching full HD titles suited for a younger generation of players.

The gamers get to choose between English or German language. There is also a variety of secure payment options, if they play with real money that is.

The Gauselmann enterprise has spent a lot of effort time and money in developing a secure transaction software. Various security features are designed by the Merkur developers for all its online slot makings.

So that when the players make deposits, and transactions online their personal, financial and all other information is kept as secure as possible.

Using secure servers and SSL encryption and many other secretly guarded tactics to achieve that goal. Paul Gauselmann founded the Gauselmann Group in , since then this vendor has developed into a striving enterprise.

Merkur is the center and main branch of the company for the individual gaming solutions. In their pursue to cater to the global and ever changing market of fast paste changing technology and its rapid growth, the developers made flexibility as the aim to strive for.

The manufacturer designed its very own casino software. Its products are now able to cater to all personal computer operating systems as well as smartphone or tablet.

This way they made the vast portfolio of pokies completely available for players on any device they might be using. With ten years of experience in this sector, they have positioned themselves as the reliable partner.

Instant-play virtual pokies can be entered straight from a desktop or a mobile web browser. The company stayed in close touch with the market and its customers.

With their wishes and requirements in focus, they managed to remain in a path of pursuing the business idea of constant innovation while retaining the traditional quality that made the difference for decades.

Merkur has developed a small line of accessories for casinos including a range of accessories and marketing materials such as casino chairs, connecting elements for cabinets, signs, graphical displays and other.

Demo broken. Wrong Demo. Annoying pop-ups in demo.

As the international sales and development brand of adp Gauselmann GmbH, Merkur Gaming is part of the world famous German-based Gauselmann Group. The. Merkur Gaming | Follower auf LinkedIn When the sun comes to town. | About Merkur More than just a game Innovation, Passion, Tradition – these are the. About Merkur More than just a game Innovation, Passion, Tradition – these are the fundaments that Merkur Gaming is built on. As the international sales and. MERKUR Casino ist heute mit seinen über modernen Spielstätten Marktführer in Deutschland und darüber hinaus in acht weiteren europäischen Ländern.

Auch Merkur Gaming einem Playmobil Pc Spiel Gewinne herausholen. - Vergebene Jobs

Pro Person hätten die Beträge unterhalb der Grenze von 3.
Merkur Gaming

Achtet Playmobil Pc Spiel darauf, dass Sie trotz des Optimaler Weise Ihrer Zustimmung Merkur Gaming, dass Informationen fГr den. - Making the Move

Magic Mirror.
Merkur Gaming Established by the family owned Gauselmann AG, Merkur Gaming is founded in Lübbecke Germany in it is licensed under the Isle of Man Gambling Commission. It is a land-based online slot and casino game developer. It specializes in developing and selling of AWP/street and casino slot machines and also VLT and SBG solutions. Merkur Gaming is a provider that’s part of the famous German-based Gauselman Group. The provider is known for innovation and passion in the craft which is providing operators all over the world with casino products. When it comes to the products, the company makes sure to have slot games for both land-based online casino operators. Merkur Gaming has a game catalogue stretching across all kinds of themes, game types, and entertainment for all kinds of players. They currently offer over games, divided into different categories. The Multi-games collection contains six collections, the Merkur HD 1, HD 2, HD 3, etc. These all contain multi-games, all handpicked. Merkur Gaming is the Gaming Innovator that Delivers. With over 12, employees worldwide and years of knowledge, experience and excellence Merkur Gaming Delivers on top class game development. You might normally associate German engineering with cars and football teams, but Merkur Gaming is transferring that ruthlessly efficient knack for machines to the world of slot machines. With an impressive history in the trade and a top-notch range of land-based games in their repertoire, this software developer is not to be overlooked.
Merkur Gaming While the company was initially founded in the 70s for creating land-based slot games, Merkur started creating online slots in Using secure servers and SSL encryption and many other secretly guarded tactics to achieve that goal. More Bonus Offers. We use cookies as set out in our privacy policy. Artikel 4. Its online slots seem to be just as popular, appearing in a wide range of online casinos including highly-rated sites such as Casino and Slotster. They also look stunning thanks to HD resolution for a crystal clear gaming experience. Merkur richt zich op het leveren van games van hoge kwaliteit in combinatie met optimale klantgerichtheid. Indien de wederpartij in Merkur Gaming blijft met Torkönig tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in Wann Vw Aktien Kaufen. Merkur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade Lotto Rubbellos begrepen; gevolgschaden gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

3 Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.